Aktuální projekty

Granty a projekty ZŠ Jedovnice

Nejúspěšnější projekty

Projekt: Personální podpora pro ZŠ Jedovnice (Šablony III)

Zdroj: MŠMT

Výše dotace: 739 926, – Kč

Účel použití: úvazek školního psychologa, realizace interních a externích projektových dnů

 

Projekt: Obědy pro děti

Zdroj: nadace Women for women

Výše dotace: 35 938,- Kč

Účel použití: úhrada za odebrané obědy žáky ze sociálně slabých rodin

 

Projekt: Podpora rodičů dětí 1. stupně ZŠ v Jedovnicích a okolních obcích

Zdroj: MPSV

Výše dotace: 2 135 160,-Kč

Účel použití: podpora uplatnění rodičů na trhu práce, a tím usnadnit skloubení pracovního a rodinného života

 

Projekt: Ekologie – téma, které nás spojuje

Zdroj: Česko – německý fond budoucnosti

Výše dotace: 110 000,-Kč

Účel použití: výměnné pobyty s Německem

 

Projekt: Dětské hřiště ZŠ Jedovnice

Zdroj: MMR

Výše dotace: 381 126,- Kč

Účel použití: renovace hřiště pro volnočasové aktivity dětí ZŠ

 

Škola se zapojila do realizace vybraných aktivit projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů) koordinovaným NPI, který reaguje na současný stav, kdy v českém školství chybí ucelený systém profesní podpory učitelů a ředitelů. Pedagogové školy se zapojili do činnosti kabinetu Informatiky a ICT, kabinetu Předškolního a Prvostupňového vzdělávání a kabinetu Přírodovědného vzdělávání.

Naše základní škola byla rovněž vybrána k pokusnému ověřování „Proměny výuky dějin 20. stol. na českých základních školách (“SINUS CZ”) realizovaným MŠMT ČR.

ZŠ Jedovnice také úspěšně pokračuje v zapojení do klíčové aktivity Podpora podnikavosti a kreativity v projektu Implementace KAP JMK II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177). Základní škola se zapojila do několika podaktivit jako např. Extratřída, Škola pro udržitelný rozvoj, Náš les, Program Dr. Zdědil a pan Zdražil, zároveň byl vyškolen další P–koordinátor.

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) Zapojení do projektu SRP (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283), který je financovaný z Evropské unie, z programu OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání). Projekt běží od roku 2016 a potrvá do listopadu 2021.

 

Šablony 2

Hlavní cíle:

 • Podpora společného vzdělávání
  • Personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva)
  • Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze
 • Podpora nových metod ve výuce
  • Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
  • Výuka cizích jazyků metodou CLIL
  • Rozvoj dovedností v ICT
 • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink)
 • Spolupráce s rodiči a veřejností
 • Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky

Podpora rodičů dětí 1. stupně ZŠ v Jedovnicích a okolních obcích

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008003
 Projekt s názvem „Podpora rodičů dětí 1. stupně ZŠ v Jedovnicích a okolních obcích“ se zaměřuje na rozšíření doby provozu klubu a realizaci příměstských táborů v době školních prázdnin. Daná zařízení zajistí péči o děti mladšího školního věku v době mimo školní vyučování, kdy rodiče potřebují být v zaměstnání. Hlavním cílem je podpořit uplatnění rodičů na trhu práce, a tím usnadnit skloubení pracovního a rodinného života.

Již realizované projekty ZŠ Jedovnice

Aktuální články jsou zveřejněny v sekci ``BLOG``