Aktuální projekty

Granty a projekty ZŠ Jedovnice

Škola se zapojila do několika mezinárodních projektů

Nejúspěšnější projekty

Women for Women

Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit.

Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci jejich rodičů a pomoc nemohla být zneužita. Se základními školami je nutná úzká a aktivní spolupráce. Ředitelé škol, za spolupráce pedagogů, vytipovávají potřebné děti dle své dlouholeté pedagogické praxe. Každá žádost je řešena individuálně.

Šablony 2

Hlavní cíle:

 • Podpora společného vzdělávání
  • Personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva)
  • Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze
 • Podpora nových metod ve výuce
  • Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
  • Výuka cizích jazyků metodou CLIL
  • Rozvoj dovedností v ICT
 • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink)
 • Spolupráce s rodiči a veřejností
 • Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky

Podpora rodičů dětí 1. stupně ZŠ v Jedovnicích a okolních obcích

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008003
 Projekt s názvem „Podpora rodičů dětí 1. stupně ZŠ v Jedovnicích a okolních obcích“ se zaměřuje na rozšíření doby provozu klubu a realizaci příměstských táborů v době školních prázdnin. Daná zařízení zajistí péči o děti mladšího školního věku v době mimo školní vyučování, kdy rodiče potřebují být v zaměstnání. Hlavním cílem je podpořit uplatnění rodičů na trhu práce, a tím usnadnit skloubení pracovního a rodinného života.

Již realizované projekty ZŠ Jedovnice

Aktuální články jsou zveřejněny v sekci ``BLOG``