Aktuální projekty

Granty a projekty ZŠ Jedovnice

Nejúspěšnější projekty

Projekt IROP s názvem  Modernizace odborné výuky na ZŠ Jedovnice byl spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřený na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti základního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti.

Registrační číslo projektu: CZ.06.05.01/00/22_048/0002929

 

Projekt OP JAK s názvem Kvalitní škola ZŠ Jedovnice

byl spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003992

ERASMUS+

Projekt: 2023-1-CZ01-KA122-SCH-000146647 – Otevřená škola pro 21. století

Cílem projektu je zlepšení jazykových kompetencí pedagogů, zkvalitnění inkluzivního vzdělávání a rozvíjení environmentální výchovy a vzdělávání. Cílem školy je nastavit individuální podmínky vzdělávání žáků vzhledem k jejich individualitě, zvláštnostem a dalším potřebám. K začlenění do třídního kolektivu je nezbytné vzdělávat učitele v této oblasti, podpořit práci s třídním kolektivem, vybudovat pozitivní klima třídy a školy. Odborné rady a doporučení učitelé získají v plánovaných kurzech.

 

Grant O2 Chytrá škola

Výše dotace: 53 180 Kč

O2 Chytrá škola je projekt Nadace O2, který si klade za cíl naučit děti, rodiče a učitele, jak správně využívat technologie a být přitom v bezpečí na internetu.

O2 Chytrá škola

 

 

Projekt: Doučování žáků škol

Zdroj: Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

Výše dotace: 55 000, – Kč

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19

Doučování – plakát

 

Erasmus+ 

Projekt: Historické eko-pomůcky v inkluzivním vzdělávání 2021-2-SK01-KA210-SCH-000050884

Projekt: Personální podpora pro ZŠ Jedovnice (Šablony III)

Zdroj: MŠMT

Výše dotace: 739 926, – Kč

Účel použití: úvazek školního psychologa, realizace interních a externích projektových dnů

 

Projekt: Obědy pro děti

Zdroj: nadace Women for women

Výše dotace: 35 938,- Kč

Účel použití: úhrada za odebrané obědy žáky ze sociálně slabých rodin

 

Projekt: Podpora rodičů dětí 1. stupně ZŠ v Jedovnicích a okolních obcích

Zdroj: MPSV

Výše dotace: 2 135 160,-Kč

Účel použití: podpora uplatnění rodičů na trhu práce, a tím usnadnit skloubení pracovního a rodinného života

 

Projekt: Ekologie – téma, které nás spojuje

Zdroj: Česko – německý fond budoucnosti

Výše dotace: 110 000,-Kč

Účel použití: výměnné pobyty s Německem

 

Projekt: Dětské hřiště ZŠ Jedovnice

Zdroj: MMR

Výše dotace: 381 126,- Kč

Účel použití: renovace hřiště pro volnočasové aktivity dětí ZŠ

 

Škola se zapojila do realizace vybraných aktivit projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů) koordinovaným NPI, který reaguje na současný stav, kdy v českém školství chybí ucelený systém profesní podpory učitelů a ředitelů. Pedagogové školy se zapojili do činnosti kabinetu Informatiky a ICT, kabinetu Předškolního a Prvostupňového vzdělávání a kabinetu Přírodovědného vzdělávání.

Naše základní škola byla rovněž vybrána k pokusnému ověřování „Proměny výuky dějin 20. stol. na českých základních školách (“SINUS CZ”) realizovaným MŠMT ČR.

ZŠ Jedovnice také úspěšně pokračuje v zapojení do klíčové aktivity Podpora podnikavosti a kreativity v projektu Implementace KAP JMK II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177). Základní škola se zapojila do několika podaktivit jako např. Extratřída, Škola pro udržitelný rozvoj, Náš les, Program Dr. Zdědil a pan Zdražil, zároveň byl vyškolen další P–koordinátor.

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) Zapojení do projektu SRP (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283), který je financovaný z Evropské unie, z programu OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání). Projekt běží od roku 2016 a potrvá do listopadu 2021.

 

Šablony 2

Hlavní cíle:

 • Podpora společného vzdělávání
  • Personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva)
  • Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze
 • Podpora nových metod ve výuce
  • Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
  • Výuka cizích jazyků metodou CLIL
  • Rozvoj dovedností v ICT
 • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink)
 • Spolupráce s rodiči a veřejností
 • Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky

Podpora rodičů dětí 1. stupně ZŠ v Jedovnicích a okolních obcích

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008003
 Projekt s názvem „Podpora rodičů dětí 1. stupně ZŠ v Jedovnicích a okolních obcích“ se zaměřuje na rozšíření doby provozu klubu a realizaci příměstských táborů v době školních prázdnin. Daná zařízení zajistí péči o děti mladšího školního věku v době mimo školní vyučování, kdy rodiče potřebují být v zaměstnání. Hlavním cílem je podpořit uplatnění rodičů na trhu práce, a tím usnadnit skloubení pracovního a rodinného života.

Již realizované projekty ZŠ Jedovnice

Aktuální články jsou zveřejněny v sekci ``BLOG``