Metodik primární prevence

Osobní schůzku doporučujeme předem domluvit

Kdo je metodik primární prevence na naší škole?

Mgr. Sylvie Hudcová

Kontakt

e-mail: sylvie.hudcova@zsjedovnice.cz     

Metodik primární prevence na škole působí od  13:30 – 14:15 hod. vždy ve čtvrtek

Osobní kontakty mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě.

Co metodička primární prevence dělá?

  • Tvorba a kontrola realizace minimálního preventivního programu školy
  • Koordinace a spolupráce na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů (záškoláctví, vandalismus, násilí apod.)
  •  Vyhledávání problémových projevů chování (ve spolupráci s pedagogickými pracovníky školy) a poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, preventivní práce s třídními kolektivy
  • Integrace žáků/cizinců s důrazem na prevenci rasismu, xenofobie atd.
  • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence patologických jevů (poradny, střediska výchovné péče, policie, OSPOD…)
  • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště v případě akutního výskytu rizikového chování.
  • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a jejich předání dalším pedagogickým pracovníkům školy.
  • Vedení a průběžná aktualizace databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence

Metodička primární prevence

mobil: 733 507 806

Plánovaná činnost metodika prevence

2023/2024

Poradenské pracoviště

Informace kdy se na nás můžete obrátit, jak probíhá spolupráce