Metodik primární prevence

Osobní schůzku doporučujeme předem domluvit

Kdo je metodik primární prevence na naší škole?

Mgr. Blanka Svobodová

Kontakt

mobil: 733 507 806                                                                                                            

e-mail: blanka.svobodova@zsjedovnice.cz

Metodik primární prevence na škole působí od  13.45   do 14.30  vždy ve čtvrtek

Osobní kontakty mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě.

Co metodička primární prevence dělá?

  • Tvorba a kontrola realizace minimálního preventivního programu školy
  •  Koordinace a spolupráce na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů (záškoláctví, vandalismus, násilí apod.)
  •  Vyhledávání problémových projevů chování (ve spolupráci s pedagogickými pracovníky školy) a poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, preventivní práce s třídními kolektivy
  •  Integrace žáků/cizinců s důrazem na prevenci rasismu, xenofobie atd.
  •  Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence patologických jevů (poradny, střediska výchovné péče, policie,OSPOD…)
  •  Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště v případě akutního výskytu rizikového chování.
  •  Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a jejich předání dalším pedagogickým pracovníkům školy.
  •  Vedení a průběžná aktualizace databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence

Metodička primární prevence

mobil: 733 507 806

Plánovaná činnost metodika prevence

2020/2021

Poradenské pracoviště

Informace kdy se na nás můžete obrátit, jak probíhá spolupráce