Školní speciální pedagog

Osobní schůzku doporučujeme předem domluvit

Kdo je školní speciální pedagog na naší škole?

Mgr. et Mgr. Zdenka Hlaváčková, DiS.

Kontakt

mobil: 739 949 400 

e-mail:  zdenka.hlavackova@zsjedovnice.cz

Školní speciální pedagog na škole působí:

 • Pondělí: ——-
 • Úterý: 7 : 00 – 15 : 00
 • Středa: 10 : 00 – 15 : 00
 • Čtvrtek: 7 : 00 – 14 : 00
 • Pátek: 10 : 00 – 14 : 00

Osobní kontakty mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě.

Co školní speciální pedagog dělá?

 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení
 • Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvence, trvání intervenčních činností)
 • Zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační)
 • Zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků.
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav
 • Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • Zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem)
 • Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy
 • Konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť (PPP, SPC, SVP)
 • Metodická činnost – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • Poskytování metodické podpory pedagogickým asistentům ve škole
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
 • Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí

 

 

Školní speciální pedagog

mobil: 739 949 400

Plánovaná činnost školního speciálního pedagoga

2023/2024

Poradenské pracoviště

Informace kdy se na nás můžete obrátit, jak probíhá spolupráce