Poradenské pracoviště

Koncepce poradenských služeb ve škole

ZŠ Jedovnice zajišťuje žákům péči prostřednictvím školního poradenského pracoviště (ŠPP).

Koncepce

Na ZŠ Jedovnice zřízeno školní poradenské pracoviště, které slouží k poskytování poradenských služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky naší školy.

Naším cílem je, aby ŠPP pomáhalo žákům, rodičům i pedagogům zvládat problémy v oblasti vzdělávací i sociální.

Pracovníci

 • školní psycholožka: Mgr. Irena Kolčárková
 • výchovná poradkyně: Mgr. Jaroslava Šíblová
 • metodička primární prevence: Mgr. Blanka Svobodová
 • speciální pedagog: PaedDr. Helena Smejkalová

Hlavní cíle školního poradenského pracoviště

 • Zkvalitnění poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 • Důraz na preventivní činnosti, práce se všemi subjekty školy
 •  Vytváření programů k prevenci rizikových forem chování, sledování jejich účinnosti
 •  Zajištění odborné péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané
 •  Včasné vyhledávání dětí ohrožených výukovým selháváním
 •  Včasná diagnostika příčin výukových obtíží žáků
 •  Příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 •  Řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 •  Posílení péče o neprospívající žáky
 •  Poskytování komplexních služeb kariérového poradenství
 • Metodická a konzultační pomoc učitelům
 •  Prohloubení spolupráce se subjekty mimo školu

Mgr. Irena Kolčárková

Mgr. Jaroslava Šíblová

Mgr. Blanka Svobodová

Kontakty na pracovníky

Pomocná ruka v náročných situacích. Nebojte se nás oslovit.