Poradenské pracoviště

Koncepce poradenských služeb ve škole

ZŠ Jedovnice zajišťuje žákům péči prostřednictvím školního poradenského pracoviště (ŠPP).

Koncepce

Na ZŠ Jedovnice zřízeno školní poradenské pracoviště, které slouží k poskytování poradenských služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky naší školy.

Naším cílem je, aby ŠPP pomáhalo žákům, rodičům i pedagogům zvládat problémy v oblasti vzdělávací i sociální.

Pracovníci

 • školní psycholožka: Mgr. et Mgr. Zdenka Hlaváčková, DiS. 
 • výchovná poradkyně: Mgr. Jaroslava Šíblová
 • metodička primární prevence: Mgr. Sylvie Hudcová
 • školní speciální pedagog: Mgr. et Mgr. Zdenka Hlaváčková, DiS. 

Hlavní cíle školního poradenského pracoviště

 • Zkvalitnění poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 • Důraz na preventivní činnosti, práce se všemi subjekty školy
 •  Vytváření programů k prevenci rizikových forem chování, sledování jejich účinnosti
 •  Zajištění odborné péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané
 •  Včasné vyhledávání dětí ohrožených výukovým selháváním
 •  Včasná diagnostika příčin výukových obtíží žáků
 •  Příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 •  Řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 •  Posílení péče o neprospívající žáky
 •  Poskytování komplexních služeb kariérového poradenství
 • Metodická a konzultační pomoc učitelům
 •  Prohloubení spolupráce se subjekty mimo školu

Plán ŠPP

Mgr. et Mgr. Zdenka Hlaváčková, DiS.

Mgr. Jaroslava Šíblová

Mgr. Sylvie Hudcová

Mgr. et Mgr. Zdenka Hlaváčková, DiS.

Kontakty na pracovníky

Pomocná ruka v náročných situacích. Nebojte se nás oslovit.