Školní družina

Školní družina ZŠ Jedovnice

Školní družina a školní klub při ZŠ Jedovnice pořádá o prázdninách příměstské tábory

         

Dobrodružství s příšerkami – program                                                                                   Indiánskou stopou – program        

Přihláška PT – červenec                                                                                                           Přihláška PT – srpen

 

Příměstské tábory jsou organizovány v rámci řešení projektu s názvem Podpora rodičů dětí 1. stupně ZŠ v Jedovnicích a okolních obcích, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008003, prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci, Operační program Zaměstnanost, Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Školní družina bude mít letos čtyři oddělení po 25 žácích.

Vychovatelé:
I. oddělení: Monika Sehnalová
II. oddělení: Barbora Chernyayeva
III. oddělení: Mgr. Jakub Ošlejšek (vedoucí vychovatel)
IV. oddělení: Jaroslava Miholová

 

Provozní doba ŠD:
ranní: 6:25 – 7:40
odpolední: 11:20 – 16:30

Kontakt:
mail: druzina@zsjedovnice.cz
tel: 603 809 464

 

Cílem školní družiny je kromě relaxace a odpočinku po vyučování a obědě především rozvíjení pohybových a tělesných dovedností formou kolektivních činností a her.

Velký důraz je kladen na pobyt venku, a to na školním hřišti nebo v blízkém okolí školy. Podle ročních období pořádáme různé akce a výlety.

Mezi tradiční družinové akce patří Halloween, Vánoční tvoření, Vánoční besídka, Maškarní karneval, Velikonoční tvoření, Družinová Pexesiáda, Barevný týden, Pálení čarodějnic atd.

Ve školním roce 2020/2021 jsme v naší družině přivítali 40 prvňáčků, kteří byli doplněni žáky z druhé a třetí třídy. Kapacita školní družiny je tedy 100 dětí. Žáci jsou rozděleni do 4 oddělen.

Během školního roku se děti seznamují s celoročním tematickým plánem. Pro tento školní rok jsme zvolili téma ,,S indiány za poznáním“.

Provoz

Provozní doba ŠD:
ranní: 6:25 – 7:40
odpolední: 11:20 – 16:30

Kontakt

telefon: 603 391 356, 603 809 464 – na telefonu jsme pouze v době chodu školní družiny.

email: druzina@zsjedovnice.cz (email neslouží pro omlouvání žáků a jejich odchodů ze ŠD)

Informace k čipům

 Od pondělí 19. 10. 2020 bude možné dítě ze školní družiny vyzvedávat pouze na čip.

Viz: http://www.zsjedovnice.cz/druzina-cipy/

Výlety

Školní družina
Velikonoční výlet do Dinoparku a ZOO Vyškov

Indiánský týden v ŠD

Školní družina

Moderní škola, do které chodí děti, učitelé i rodiče s nadšením.